AVG / Privicy Police

Disclaimer
Het deelnemen aan de Twentse Smokkeltrail en de Dinkelloop (TCC onderdeel) geschiedt geheel op eigen risico. De organisatie tracht om de risico’s op en nabij het parkoers zoveel mogelijk te beperken maar kan hier geen verantwoordelijkheid voor dragen.

Foto- en filmopnames
Voor / tijdens of na het loop-evenement worden er foto’s gemaakt van de deelnemers. Hierdoor kan het zijn dat een deelnemer met foto zichtbaar op de site weergegeven wordt. Door deel te nemen aan het evenement geeft u eveneens toestemming om u te laten filmen en/of fotograferen. Indien het toch bezwaarlijk is kan u contact opnemen met de organisatie zodat de foto verwijderd kan worden.

Iphitos stelt de website met grote zorgvuldigheid samen maar neemt desondanks kan de vereniging geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolkomenheden en/of onjuistheden.

Privacy Policy
Iphitos hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Iphitos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Iphitos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Iphitos zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Iphitos verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 • Medisch noodzakelijke gegevens van G-lopers.

Verwerking van persoonsgegevens van diverse groepen van personen

VERENIGINGSLEDEN
Persoonsgegevens van Verenigingsleden worden door Iphitos verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Verwerking in de ledenadministratie van Iphitos;
 • Aanmelden als lid bij de Atletiekunie;
 • Aanmelding door de Atletiekunie als lid bij de Wandelbond (alleen wandelaars);
 • Verwerking in de financiële administratie voor inning inschrijfgeld en incasso van contributie en wedstrijdlicentie;
 • Informeren van leden middels de digitale Nieuwsbrief;
 • Inschrijving voor Baanatletiekwedstrijden en baancompetitie, indien van toepassing;
 • Alleen G-lopers: voor de begeleiding medisch noodzakelijke gegevens worden via de hoofdtrainer G-groep alleen gedeeld met de directe begeleiders van de G-lopers indien nodig.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Iphitos de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Bankgegevens;
 • Wedstrijdlicentie;
 • 3e jeugdlid;
 • Student-verklaring;
 • Interesse in vrijwilligersfunctie;
 • G-lopers: medische noodzakelijke gegevens worden door ouders/verzorgers/leiding direct aan hoofdtrainer G-groep verstrekt.

Uw persoonsgegevens worden door Iphitos opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Na beëindiging van het lidmaatschap 2 jaar in de Ledenadministratie en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Medische noodzakelijke gegevens G-groep worden na beëindiging lidmaatschap direct verwijderd door de hoofdtrainer.

DEELNEMERS AAN WEDSTRIJDEN OF ACTIVITEITEN
Persoonsgegevens van deelnemers aan wedstrijden of activiteiten worden door Iphitos verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Verwerking van de inschrijving door het Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) of de commissie die de activiteit organiseert;
 • Opname in deelnemers-/startlijsten, uitslagen, artikelen (sociale) media en gedrukte media.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Inschrijving voor wedstrijd of aanmelding voor activiteit.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Iphitos de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Bankgegevens;
 • Wedstrijdlicentie;
 • Lidmaatschap van atletiekvereniging;
 • Atletiekunie-nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Iphitos opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Na beëindiging van de wedstrijd 2 jaar in de systemen van het WOC en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Na beëindiging van de activiteit maximaal 2 jaar in de systemen van de organiseren commissie.

CLINICERS
Persoonsgegevens van Clinicers worden door Iphitos verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Verwerking in de clinic-deelnemerslijst;
 • Sturen van tijden, locaties, tips en ander nieuws dat direct met de Clinic te maken heeft;
 • Verwerking in de financiële administratie na de betaling van de bijdrage voor de clinic.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Opgave voor de Iphitos Clinic.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Iphitos de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Iphitos opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Na beëindiging van de clinic 2 jaar in de systemen van de clinic organisatie en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VRIJWILLIGERS
Persoonsgegevens van Vrijwilligers (leden en niet-leden van Iphitos) worden door Iphitos verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan activiteiten tbv Iphitos zoals hulp bij evenementen of geven van trainingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge / email overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Iphitos de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Iphitos opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Na beëindiging van het vrijwilligerswerk 2 jaar in de systemen van de organisatie en in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Aanmelding bij de Atletiekunie en Wandelbond (alleen wandellaars);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Aanmelden voor atletiekwedstrijden;
 • Afbeelden van foto’s van wedstrijden en activiteiten;
 • Het delen van gegevens van deelnemers aan de Twentse Cross Competitie met de andere organiserende verenigingen;
 • Het versturen van nieuwsbrieven.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Iphitos gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen en G-sporters
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) en G-sporters indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Iphitos bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Iphitos van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacy policy is alleen van toepassing op de websites van Iphitos. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
Iphitos past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacy policy worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacy policy regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Iphitos
privacy@av-iphitos.nl

Bezoekadres                            Postadres
Nilantspad 3                             J.S. Bachstraat 2
7581 BB  Losser                       7582 EN  Losser

 

Versie: juni 2018